VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování poradenských služeb Marcelou Kalabzovou, IČO: 49734237, DIČ: CZ7160072040, se sídlem Rožmitálská 327, 335 03, Nepomuk - Dvorec, zapsanou v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Nepomuk (dále jen „poskytovatel“), uzavřené podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě jednotlivých dílčích smluv o poskytování poradenských služeb (dále jen „smlouva“) uzavřených mezi poskytovatelem a jinými fyzickými osobami nebo právnickými osobami jako objednatelem (dále jen „objednatel“), jejichž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout poradenské služby v oblasti prevence a zdravého životního stylu v rozsahu dle pokynů objednatele (dále jen „služby“) objednateli a dále závazek objednatele zaplatit poskytovateli smluvní cenu v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na služby poskytované zdarma.

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy jak mezi poskytovatelem jako podnikatelem a objednatelem vystupujícím vůči poskytovateli v postavení spotřebitele (dále také jako „objednatel-spotřebitel“), tak mezi poskytovatelem a objednatelem jako dvěma podnikateli (dále také jako „objednatel-podnikatel“).

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí občanským zákoníkem. Jedná-li se o objednatele-spotřebitele, řídí se práva a povinnosti poskytovatele a objednatele také ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednatel zaplacením služeb souhlasí se zněním obchodních podmínek.

Obchodní podmínky objednatele jsou pro smluvní vztahy založené smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy poskytovatel vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek objednatele.

Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté ve smlouvě či v těchto obchodních podmínkách nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy ve smlouvě či v těchto obchodních podmínkách. Výslovně platí, že smlouva společně s obchodními podmínkami nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávku provede objednatel vyplněním svých údajů a odesláním e-mailové objednávky poskytovateli.

Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení a akceptací objednávky objednatele ze strany poskytovatele, které bude odesláno zpět na adresu objednatele ve formě e-mailové zprávy.

Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na datové připojení k internetu) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá, a tyto náklady si hradí objednatel sám.

Znění těchto obchodních podmínek obdrží objednatel jako přílohu potvrzení o uzavření smlouvy. Součástí potvrzení bude rovněž označení předmětu služeb, rozsah, jakost, cena za provedení služeb a termín jejich plnění.

Uzavřením smlouvy nevznikají objednateli žádná práva k jakémukoli používání ochranných známek, obchodních názvů, marketingových materiálů, autorských děl ani jiných práv z duševního vlastnictví poskytovatele, jeho smluvních partnerů či třetích osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Objednatel odesláním objednávky a zaplacením smluvní ceny výslovně žádá a souhlasí s poskytováním služeb ihned po zaplacení smluvní ceny, tj. i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

SMLUVNÍ CENA DLE SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní cena je stanovena na částku ve výši 650 Kč/hod., není-li smlouvou stanoveno jinak. Objednatel je předem informován o časovém rozsahu služeb a celkové smluvní ceně v závislosti na objednatelem požadovaném rozsahu služeb.

Smluvní cenu může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

platba bankovním převodem předem na účet u Česká spořitelna, a.s., číslo bankovního účtu: 0776694003/0800.

V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit smluvní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

Pokud poskytovatel při platbě předem neobdrží platbu do pěti (5) dnů po uplynutí splatnosti daňového dokladu - faktury, platí, že objednatel na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.

Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Smluvní cena je konečná.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

Bankovní poplatky objednatele spojené s platbami poskytovateli hradí objednatel. Strany výslovně sjednávají, že objednatel nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí smluvní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části smluvní ceny.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Způsob poskytnutí služeb určuje poskytovatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Dobu do poskytnutí služeb určuje vždy poskytovatel. Služby budou poskytnuty objednateli nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání objednatele-spotřebitele nebo pro jeho osobu, od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má objednatel-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě pravidelné dodávky zboží běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může objednatel-spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může objednatel-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele:

Marcela Kalabzová

Adresa:                Rožmitálská 327, 335 03, Nepomuk - Dvorec

Telefon: +420 773 486 600

E-mail: kalabzovamarcela@gmail.com

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí poskytovateli peněžní prostředky přijaté od objednatele-spotřebitele, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem-spotřebitelem a stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele-spotřebitele přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem-spotřebitelem jiným způsobem, pokud s tím objednatel-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.

Do okamžiku zaplacení smluvní ceny je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy písemně odstoupit i bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy se považuje za účinné okamžikem doručení druhé straně.

Vznikne-li smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, může tak tato smluvní strana učinit ve vztahu k celé smlouvě nebo pouze ve vztahu k její části. Neuvede-li smluvní strana, že odstupuje od části smlouvy, má se za to, že odstupuje od celé smlouvy.

Je-li společně se službami poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen vrátit poskytnutý dárek.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně poskytnutí záruky poskytovatelem, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel-spotřebitel u poskytovatele na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele-spotřebitele reklamaci, sdělil vady a žádaný způsob reklamace.

Uplatní-li objednatel-spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu poskytovatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELI

V případě, že objednatel není spotřebitelem, ustanovení čl. 5.1, 5.2 a ustanovení čl. 6.2 a 6.3. obchodních podmínek se nepoužijí.

OCHRANA SPOTŘEBITELE

V případě, že dojde mezi poskytovatelem a objednatelem-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mimosoudní vyřizování stížností objednatelů-spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy kalabzovamarcela@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele-spotřebitele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele-spotřebitele.

Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

DORUČOVÁNÍ

Objednateli může být doručováno na adresu elektronické pošty nebo adresu bydliště či sídla uvedenou objednatelem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost poskytovatele vůči objednateli za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut a úroků z prodlení, jež můžou objednateli vzniknout při plnění smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností poskytovatele, nesmí překročit dvacet pět procent (25 %) smluvní ceny bez DPH. Limitace škody sjednaná v tomto odstavci se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena (i) objednateli-spotřebiteli nebo jiné slabší straně, či (ii) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva uzavřená s objednatelem-spotřebitelem se řídí právem České republiky, není-li objednatel-spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila, a to v rámci právního řádu členského státu EU, v němž má objednatel-spotřebitel obvyklé bydliště. Smlouva uzavřená s objednatelem-podnikatelem se vždy řídí právem České republiky.

Smluvní strany se dohodly, že pro řešení sporů ze smlouvy uzavřené s objednatelem-podnikatelem jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Smluvní strany tímto přebírají na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a objednateli není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Kontaktní údaje poskytovatele:

Marcela Kalabzová

Adresa:                Rožmitálská 327, 335 03, Nepomuk - Dvorec

Telefon: +420 773 486 600

E-mail: kalabzovamarcela@gmail.com

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla uzavřena spotřebitelská smlouva nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal poslední dodávku zboží v případě dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal první dodávku zboží v případě pravidelné opakované dodávky zboží. V ostatních případech je spotřebitel povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat poskytovatele, Marcelu Kalabzovou, IČO: 49734237, DIČ: CZ7160072040, se sídlem Rožmitálská 327, 335 03, Nepomuk - Dvorec, zapsanou v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Nepomuk, tel.: +420 773 486 600, e-mail: kalabzovamarcela@gmail.com, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatel spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy poskytovateli došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání poskytovatelem nabízený).

Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese poskytovatele Marcelu Kalabzovou, IČO: 49734237, DIČ: CZ7160072040, se sídlem Rožmitálská 327, 335 03, Nepomuk - Dvorec, zapsanou v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Nepomuk, tel.: +420 773 486 600, e-mail: kalabzovamarcela@gmail.com. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů.

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


Formulář pro odstoupení od smlouvy

(spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

Marcela Kalabzová

Adresa:                Rožmitálská 327, 335 03, Nepomuk - Dvorec

Telefon: +420 773 486 600

E-mail: kalabzovamarcela@gmail.com

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytování služeb (**) bez udání důvodu (*) / z důvodu (**):

 

 

 

Datum objednání (**):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

Datum:

 

Podpis:

 

(*) Nehodící se škrtněte.

(**) Doplňte údaje.